วัดนาทวี (Watnathawee) พระอาจารย์ภัตร อริโย

0

วัดนาทวี (Watnathawee) ตั้งอยู่เลขที่ 55 บ้านนาทวี หมู่ที่ 4 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ 80 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว 2 เส้น 11 วา ติดกับถนนไปชลประทาน ทิศใต้ยาว 2 เส้น 11 วา ติดต่อกับที่ดินของนายยอดทอง ทิศตะวันออก ยาว 4 เส้น ติดต่อกับคลองนาทวี ทิศตะวันตกยาว 4 เส้น ติดต่อกับที่ดิน นายเนียม มีที่ธรณีสงฆ์ 5 แปลง เนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา ส.ด.1 เลขที่ 132,362,368,369

9

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบริมคลองนาทวี อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง 10 เมตร ยาว 13 เมตร
สร้าง พ.ศ.2479 โครงสร้างคอนกรีตเสริมสร้างเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 80 เมตร ยาว 12 เมตร สร้าง พ.ศ.2473
โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง โครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็งและมีฌาปนสถาน ของสุขาภิบาลได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2519 สำหรับปูชนียวัตถุ มีพระประทานในอุโบสถ พระเพลากว้าง 3 ศอ ก เป็นพระพุทธรูปปั้น สร้าง พ.ศ.2484 และเจดีย์แบบสุโขทัยผสมลังกาสูง 15 เมตร

maps

วัดนาทวี สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2360 เดิมเป็นที่ดินของนายยอดทอง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเมืองจะโหน่งให้ดำรงตำแหน่งหัวเมือง หรือเท่ากับนายอำเภอ ก่อนหน้านี้มีวัดอยู่วัดหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปมีนามว่า วัดนาหว้า ประมาณปี พ.ศ.233 วัดนาหว้าถูกข้าศึกตีเมืองแล้วเผาวัดเสียหาย ประชาชนต้องการจะสร้างวัดใหม่ใกล้ๆหมู่บ้านอีกวัดหนึ่ง นายทองหัวเมืองจึงนำความไปปรึกษากับเจ้าคณะหมวดที่เมืองจะนะตกลง สร้างวัดขึ้นใหม่ในที่ดินของตนเอง
แล้วนิมนต์พระสัน สนุตจิตฺโต จากวัดนาหว้ามาอยู่ จำพรรษาและนำชาวบ้านดำเนินการสร้างวัด วัดนาทวี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2454 ได้ผูกพัทธสีมา วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2454

เจ้าอาวาสมี 6 รูป คือ

รูปที่ 1 พระสัน สนุตจิตฺโต พ.ศ.2360-2400
รูปที่ 2 พระอธิการซ้าย ธมฺมโชโต พ.ศ. 2460-2466
รูปที่ 3 พระอธิการเนียม ธมฺสาโร พ.ศ.2466-2472
รูปที่ 4 พระครูประจักรนวการ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ.2472-2530
รูปที่ 5 พระครูประจักรคุณาทร พ.ศ.2530-2536
รูปที่ 6 รูปปัจจุบัน พระครูสุวัฒนาภรณ์

วัดนาทวีมีพระภิกษุจำพรรษา 5 รูป

About admin