พระพุทธมงคลมหาราช บนเขา หาดใหญ่

พระพุทธมงคงมหาราช ” เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ หล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ ขนาดองค์พระ มีความสูง 19.90 เมตร ความสูงรวมฐาน 25 เมตร น้ำหนัก 200 ตัน เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2552 (72 พรรษา) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธมงคลมหาราช” และมีพระบรมราชาณุญาตให้ ใช้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2552 ประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธมงคลมหาราช

Phara Buddha Mongkol Maharaj seems to be the biggestBuddha statue of ” Bpang Haam Yaat ” (Buddha statue in the posture of the persuading relatives not to quaree) in southern Thailand with the height of 19.90 meters (25 meters height including its base) and 200 tons in weight which was established on the occasion of His Majesty King Bhumibhol’s 6th Cycle Birthday Celebration in 1999 with permission to have the emblem of the event attached on the basement of the Buddha stutue and was bestowed the name ” Phra Buddha Mongkol Maharaj ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพทุธรูปประจำเมืองหาดใหญ่
ตามหนังสือที่ รล ๐๐๐๓/๑๕๓๕๙
พระราชทาน ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒

โดยมีสมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายก
เสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีเททองพระหัตถ์ พระพุทธมงคลมหาราช
ณ มณฑลพิธีพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓

จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระเกตุมาลา
เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓

ลองมาชมภาพบรรยากาศ ซึ่งนอกจากท่านจะได้ไหว้พระเพื่อความเป็นศิริมงคลแล้ว
ท่านยังสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองหาดใหญ่จากมุมสูงได้อีกด้วย

ข้อมูลโดย : อาเนาะบุหลัน

About admin